Ders İçerikleri

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DERS İÇERİKLERİ

EKON181 Ekonomi I (3+0+0), AKTS-5

Bu dersin başlıca amacı öğrenciyi iktisadi analizin temel kavramlarıyla tanıştırmaktır. Başlangıçta nedret iktisadi sorunun temeli olarak vurgulanacak, iktisadi sistemin çözmek zorunda olduğu sorunların dökümü yapılacak ve piyasa sisteminin bu sorunların çözümünde oynadığı rol incelenecektir. Bunu takiben fırsat maliyeti kavramı ve üretim olanakları eğrisi irdelenecektir. Marjinal maliyet ve marjinal fayda kavramlarının vurgulanmasından sonra arz ve talep, talep ve arz esnekliği, tüketici teorisi, üretim ve maliyet teorileri ile tam rekabet şartları altında çalışan firma teorisi gibi mikroiktisat teorisinin standart konuları ele alınacaktır. Dersin son bölümünde tekelci rekabet, tekel ve oligopol gibi değişik piyasa yapılanmaları ve bunların sosyal refah üzerindeki etkileri tartışılacaktır.

YBS105 İşletme Matematiği I (3+1+0),  AKTS-6

Bu dersin amacı öğrencilere  İşletme ve Ekonomi ortamlarında kullanilan en önemli matematiksel araç ve yöntemleri tanıtarak, matematikle ilgili temel prensipleri öğretmek, dinamik ve değişen sosyal ve ekonomik ortamlarda bu kavramlarin gelişmiş karar vermede nasil kullanilacagini anlatmayi amaçlamaktadır

YBS101 Bilişim Sistemleri ve Teknolojilerine Giriş (3+0+0), AKTS-4

Bu dersin amacı, öğrencilere bilişim teknolojilerini tanıtmak, genel prensipleri hakkında bilgi vermek, işletim sistemi, kelime işlem, hesap tablosu, sunu ve veri tabanı programları gibi bazı ofis uygulamaları(MS Word, MS Excel, Power Point, MS Access) kullanımı ve internet uygulamalarının mesleki çalışmalardaki önemini aktarmaktır.

YBS107 Yönetim ve Organizasyon (3+0+0), AKTS-4

Bu dersin amacı öğrencilerin yönetim bilimi ile yönetim ve organizasyon konularına geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır. İşletme faaliyete başladıktan sonra, yaşamını sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken temel işlev olan yönetimin ve yönetim işlevlerinin incelenmesi ve söz konusu işlevlerin işletme hayatındaki yeri konusunda temel bilgiler verilmesi hedeflemektedir

YBS103 Algoritmalar ve Programlamaya Giriş (3+0+2), AKTS-6

Bu dersin amaci ogrencilere Bir programlama diliyle yazılım geliştirmesi için gerekli programlamanın genel yapısı, değişkenler, fonksiyonlar, seçim deyimleri, döngü, metin dosyaları, kullanıcı tanımlı veri tipi, kayıtlar, işaretçiler, dinamik veri yapıları hakkında bilgi vermek, ön çalışmalar yapmak, algoritma ve akış diyagramları geliştirmeyi ogretmektir.

EKON182 Ekonomi II (3+0+0), AKTS-5

Bu dersin amacı öğrencileri makroiktisata özgü temel kavramlar ve sorunlarla tanıştırmaktır. Mikroiktisat kaynak tahsisinde etkinliğin sağlanmasını amaçlarken makroiktisat politikasının öncelikli hedefi ekonomide mevcut kaynakların tam olarak kullanılabilmesidir. Ayrıca enflasyonun kontrolü, ödemeler dengesinin iyi yönetilmesi ve sürdürülebilir bir büyüme sürecinin sağlanması için gerekli politikaların uygulanması da makroiktisat politikasının hedefleri arasındadır. Ders, ürün, emek, finansal varlıklar ve döviz piyasalarından oluşan bütünsel bir genel denge çerçevesi üzerine yapılandırılmıştır. Bu piyasaların herbiri ayrıntılı olarak incelenecek ve bazı şartlar altında bu piyasalarda ortaya çıkabilecek refah kayıpları vurgulanacaktır. Son olarak derste enflasyon ve işsizlik arasındaki tercih  ile para ve maliye politikalarının etkinliği sorunları ele alınacaktır.

YBS106 İşletme Matematiği II (3+1+0),  AKTS-6

Bu dersin amacı öğrencilere  İşletme ve Ekonomi ortamlarında kullanilan en önemli matematiksel araç ve yöntemleri tanıtarak, matematikle ilgili temel prensipleri öğretmek, dinamik ve değişen sosyal ve ekonomik ortamlarda bu kavramlarin gelişmiş karar vermede nasil kullanilacagini anlatmayi amaçlamaktadır

YBS108 Veri Tabanı Sistemlerine Giriş (3+0+2), AKTS-9

Veritabanı yönetim sistemlerine giriş. Temel kavramlar, çevre ve araçlar. Komutlar, işlevler, operatörler ve veri türleri. Tablo tanımı ve değişikliği. Sıralama ve indeksleme. Döngüler ve kontrol yapıları. Depolama işlemleri. Çıkış işlemleri. Prosedürler. Ekran ve rapor üreteçleri. Bu dersin amaci oğrencinin, veritabanı ve ilişkisel veritaban kişisel veritabanı kavramını, tasarımını ve yönetimini anlama, veri tabanı tasarlama, veri tabanındaki verilere erişim yöntemlerini ve araçlarını öğrenme, veri tabanı oluşturma, sorgulama yapmasi, SQL komutlarını kullanması, veri tabanı yönetmesi ve bu işlemleri yaparken güvenlik ilkelerine dikkat etmesi gib konularin ogretilmesi hedeflenmektedir.

YBS104 Pazarlama (3+0+0), AKTS-5

Bu dersin amaci, genel işletme ve yönetim bilgileri temeline sahip öğrencilere pazarlama konusunda marka yönetimi, hizmet pazarlaması, fiyatlandırma, dağıtım kanalları, pazarlama iletişimi, pazarlama araştırmaları ve uluslararası pazarlama gibi alanlarda bilgi vermektir.

IST281 İstatistik I (2+1+0), AKTS-6

Bu ders, olasılığın temel kavramlarını içerir ve istatistiksel analiz ve çıkarım tekniklerine altyapı oluşturur. Ders içeriğinde olasılığın temelleri ve aksiyomlar, olasılık hesapları, koşullu olasılık, kesintili ve sürekli dağılımlar, kesintili ve sürekli rassal değişkenler, bileşik, marjinal ve koşullu yoğunluk fonksiyonları ve büyük sayılar kanunları yer almaktadır. Ders içeriği özellikle yönetimsel örnekler üzerinden verilir.

EKON283 Finansal Muhasebe I (3+0+0), AKTS-6

Bu ders finansal muhasebenin temellerini içerir. Derste verilen konular şöyledir: muhasebe kavramları ve prensipleri, temel muhasebe denklemi, işlemlerin kaydedilmesi, genel geçici mizan, bilanço tablosu, gelir tablosu, günlük defterlerin düzenlenmesi, nakit akışları, yatırımlar ve finansmanlar, mali tabloların analizi, tahminler ve değerleme işlemi.

YBS201 İşletme Bilişim Sistemleri (3+0+0), AKTS-4

Yönetim bilişim sistemlerine giriş ve bunların kurumsal hedeflere ulaşmadaki önemi. Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, kurulması ve sürdürülmesi ve bunların rekabetçi avantaj elde etmede, işletme problemlerini çözmede ve daha iyi karar vermede kullanılması. Kurumsal bilgi sistemlerinin fonksiyonları ve iş süreçleri. Mevcut bilgi sistemleri ve bunların teknolojileri, donanım ve yazılım bileşenleri, telekomunikasyon platformları, danışmanlık ve sistem entegrasyonu. Bilgi sistemlerinin kurulum süreci. 

YBS203 Nesneye Yönelik Programlama (3+0+2), AKTS-7

Nesne-tabanlı programlama kavramları, yeni sınıf oluşturma, modüller ve bilgi gizleme, kalıtıma giriş, soyut sınıflar, metot aşırı yükleme, metot geçirsiz kılma, arayüzler ve çok biçimlilik (polymorphism)’e giriş, UML temelleri, veritabanı bağlantısı, multithreading, nesne tabanlı program geliştirme.

YBS205 Bilgisayar Donanım ve Sistem Yazılımı (3+0+0), AKTS-5

Bilgisayar donanımına giriş, sanal makine, sanallaştırma, anakart, kasa, güç kaynağı, cpu, mikro işlemciler, bellekler, sabit disk, portlar, çevre birimler, işletim sistemlerine giriş, MS DOS, MS Windows, Unix, Linux, Pardus, işletim sistemleri kurulumu, işletim sistemleri fonksiyonları, bellek yönetimi, dosya yönetimi, kullanıcı yönetimi, güvenlik.

IST282 İstatistik II (2+1+0), AKTS-7

Bu derste, istatistiksel analiz ve çıkarım yöntemleri verilir. Betimleyici istatistik, grafik ve sayısal yöntemler, örnekleme teorisi, güven aralığı tahmini, hipotez testleri ve regresyon analizi dersin konuları arasındadır. Derste yönetimsel örnekler SPSS istatistik paketi üzerinden uygulamalı olarak işlenir.

EKON284 Finansal Muhasebe II (3+0+0), AKTS-7

Yönetim karar süreçlerine yardım edecek maliyetlerin çıkarılması ve iyileştirilmesi konularının temel alındığı bu derste maliyet muhasebesine giriş yapılır. Derste maliyet terminolojisi, maliyet davranışı, maliyet sistemleri gibi temel kavramlar, aktivite-bazlı maliyetlendirme, bütçeleme, esnek bütçeleme, maliyet-hacim-kar analizi, maliyet tahmini, dış kaynak kullanım maliyeti, standart maliyet yöntemi, varyans analizi, sorumluluk muhasebesi ve performans değerlendirme konuları işlenir.

YBS204 Web Tabanlı Uygulama Programlama (3+0+2), AKTS-8

İnteraktif web tabanlı uygulama geliştirmede temel kavramlar, HTML, iştemci komut dosyası, sunucu komut dosyası, kullanıcı arayüz tasarımı, bilgi güvenliği ve gizlilik, sistem entegrasyonu, web-tabanlı uygulama geliştirme örneği.

YBS202 Yönetim Bilişim Sistemleri Araştırma Yöntemleri (3+0+0), AKTS-6

Araştırma probleminin tanımlanması, kantatif ve kalitatif araştırma yöntemleri, örnekleme, veri toplama, veri kaynakları, kodlama, veri görselleştirme, veri analizi, araştırmanın yönetimsel planlama ve karar vermede kullanılması.

YBS303 Yönetimsel İletişim (3+0+0), AKTS-3

Tüm hiyerarşik yapı içerisinde verimli ve güvenilir bir iletişim metodolojisinin temellerini içerir. Kurum kültürünün ve ortak değerlerin yaratılması ve iletilmesi üzerinde durur. Yazılı ve sözlü  iletişimin yanı sıra görsel öğelerin, bedenin kullanımı anlatılmaktadır. Modern iletişim yöntemlerinden “Empatik İletişim” hakkında bilgiler verilmekte, “Çatışma Yönetimi” konularına değinilmektedir. Kurum yönetim biçimleri incelenmekte, klasik hiyerarşik yapıyla birlikte, “Proje Yönetimi” ve “Süreç Yönetimi” ayrı ayrı ele alınmaktadır.

YBS309 Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı (3+0+0), AKTS-4

Sistem geliştirme yaşam döngüsü. Sistem Analizi; sorunları tanımlama. bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi ve analiz edilmesi. Sistem tasarımı; çıktı, girdi, dosya, veritabanı, kullanıcı arayüzü, veri giriş prosedürleri ve yazılım tasarımı. Sistem geliştirme; proje yönetimi, maliyetler, programlama, test ve dokümantasyon. Sistemlerin uygulanması ve değerlendirilmesi. 

YBS305 İş Zekası ve Veri Madenciliği (3+0+2), AKTS-5

Bu ders; Giriş, Veri Ambarları ve OLAP,Veri Analizi ön işlemleri, veri temizleme gürültü azaltma,Veri madenciliği görev analizi problem tanımı,Kümeleme Toplaşımlı ve Bölümlemeli Algoritmalar,Sınıflandırma İstatistiğe Dayalı algoritmalar,Sınıflandırma (Mesafeye Dayalı algoritmalar,Sınıflandırma Karar Ağaçları,Dolandırcılık Teşhisi,Birliktelik Analizi,Veri madenciliği işletme uygulamalarının bilgisayar yazılımlarıyla denenmesi,Metin Madenciliği,Genetik Algoritmalar ve Bulanık Mantık,Yapay Sinir Ağları; konularını içermektedir.

YBS302 İşletmelerde Veri İletişimi (3+0+0), AKTS-5

İş çevresinde veri iletişiminin kullanımına giriş. Veri iletişimi ve yönetim bilgi sistemlerinin ilişkileri. Veri iletimi için kullanılan donanım ve teknikler ile iletişim ağlarının tasarımı vurgulanmaktadır. Ağları yönetmenin organizasyonel yönleri ve gerekli olan güvenlik gereksinimleri ve kontrolleri de kapsanmaktadır.

YBS308 Finans (3+0+0), AKTS-5

Finansın üç temel alanına ilişkin araştırma; kurumsal finansman, temel yatırım ve finansal aracılık. Finansal analiz, planlama ve kontrole giriş; fonların yönetimi; ve paranın zaman değerinin ve sermaye bütçelemesinin temelleri. Temel yatırım piyasalarının incelenmesi, temel ve teknik analiz ve portföy analizi. Finans kaynağı, fon yatırımı ve genel olarak finans konularının tartışılması.

YBS403 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (3+0+0), AKTS-5

Tedarik zinciri yönetimine giriş, talep ve arzın planlanması ve koordine edilmesi: talep tahmini, toplu planlama, satış ve operasyon planlaması, tedarik zincirinde koordinasyon. Envanter yönetimi ve risk havuzlaması, yenileme planlaması ulaşım planlaması, tedarik zincirinde ağ tasarımı, tedarik zinciri entegrasyonu, bilgi teknolojisi ve iş süreçleri.

YBS405 Bilişim Sistemleri Proje Yönetimi (3+0+0), AKTS-5

Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, proje planlaması, sistem seçimi, proje ekibi tasarımı, proje tahmini, proje raporlama, proje risklerinin belirlenmesi ve kontrol edilmesi, bütçe ve kalite güvencesine vurgu yapan proje yönetimi ilke ve teknikleri.

YBS407 Yönetim Bilişim Sistemleri Seminerleri (3+0+0), AKTS-2

Dersin öğretim üyesi tarafından davet edilen konuşmacıların ortaklaşa yönettiği YBS alanındaki güncel ilgi alanlarına ait seçilmiş konuların işlenmesi.

YBS402 İşletme Uygulaması Geliştirme (3+0+0), AKTS-6

Grup projesi olarak bir iş uygulamasının geliştirilmesi, yazılım uygulaması ve bakımı, kodlama, test etme, doğrulama, yazılım performans ölçütleri.

YBS404 Proje (3+0+0), AKTS-14

Öğrencinin Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programı aracılığıyla edindiği bilgi ve becerileri bir danışman hoca gözetiminde uygulamaya dökme yeteneğini gösteren mezuniyet projesi.

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

YBS324 Kurumsal Kaynak Planlama (3+0+0), AKTS-5

Bu ders; Kurumsal Seviye ve ERP Kavramlarının İncelenmesine giriş ve genel bir bakış.,İş ve BT Entegrasyon Eğilimleri,Proje Planlama ve Yönetim kavramlarının gözden geçirilmesi,Vak'a # 1: Belirlenecek,Yaşam Döngüsü kavramları: 1) gelişim yaşam döngüsü mantığı. 2) geleneksel ERP yaşam döngüsü 3) hızlandırılmış ERP yaşam döngüsü,Kurumsal süreç modelleme kavramları. Kurumsal süreç modelleme araçları ve teknikleri,ERP Uygulama Zorlukları ve Başarı Faktörleri,İş Süreçlerinin Yeniden Yapılanması (BPR ve ERP) ERP FIT ve Misfits (uygunluk) Analizleri,ERP Gereksinim Yönetimi,ERP Proje Ekibi Seçimi, Geliştirme ve Proje İletişimi,Değişim Yönetimi ve Kontrolü ERP Yapılandırma ve Kontrolü,Veri taşıma ve Veri Temizleme,Kalite güvencesi ve ERP Risk Yönetimi,ERP yöntem Mühendisliği; konularını içermektedir.

YBS421 E-Ticaret ve E-İş (3+0+0), AKTS-5

E-ticaret alanının temel kavramları, elektronik ortamda işletmelerin stratejik yönetimi; e-ticaret stratejileri geliştirmek ve uygulamak, e-iş modellerini tanımlama ve analiz etme, e-iş ortamında elektronik pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi gibi temel işlevlerini ve süreçlerini anlamak.

YBS425 Siber Güvenlik (3+0+0), AKTS-5

Siber uzay ve siber güvenlikle ilgili temel kavramlar, siber suç, bilişim hukuku, bilgisayar hukuku, siber hukuk, adli soruşturma ve bilgisayar, bilgi güvenliği ve kontrolü ve ağ güvenliği, siber savaş, siber güvenlikte uluslararasi standartlar dersde ele alinacak  temel başlıklardır. Siber güvenlik alanında mevcut durum, tarihi geçmiş, temel terminoloji ve önemli teknolojileri tanıtmak, siber savas ve bilgi savaşının kanuni, etik, politik ve ekonomik boyutlardaki etkilerini açıklamaktır.

YBS327 İşletmelerde Karar Destek Sistemleri (3+0+0), AKTS-5

Karar destek sistemleri, karar verme ve seçim yapma süreçlerini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış, günümüzde genelde bilgisayar temelli olarak kurulan sistemlerdir. Bu dersi alan öğrencilerin işletmelerde gerek ulusal gerekse uluslar arası düzeyde rekabet gücü kazandırmak için karar verme süreci ve çeşitleri ile bu farklı karar çeşitleri için kullanılabilecek karar destek sistemlerinin yapıları, bileşenleri, tasarlanma ve uygulama aşamaları konusunda bilgilendirilmeleri amaçlamaktadır.

YBS326 Yöneylem Araştırması (2+1+0), AKTS-5

Ders kapsamında deterministik yöneylem araştırması tekniklerine değinilir. Doğrusal programlamaya giriş yapılarak doğrusal ve tam sayılı doğrusal programlama modellerinin kurulması, grafik çözüm yöntemi, Simpleks metodu ve dualite. ulaştırma ve atama problemleri aktarılır.

YBS424 İşletmelerde Yapay Zeka (3+0+0), AKTS-5

Bu dersin amaci; öğrencileri dijitallesmenin hızla gerçekleştigi dünyada; işletmelerde dijital dönüşüm kapsamındaki yapay zeka teknolojileri ve trendleri hakkinda bilgilendirerek, işletme işlevlerini bu teknoloji ve trendlerle etkin yönetme konusunda bilgi beceri ve anlayış gelistirmelerini saglamak, işletmelerde kurumsal performans açısından sürdürülebilir dijital dönüşüm kültürü için kritik noktaları aktarmaktır. Yanı sıra, öğrencilerin dijitalleşen işletmelerde güvenlik, etik ve sosyal konular hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

YBS428 Blok Zinciri Teknolojisi ve Uygulamaları (3+0+0), AKTS-5

Bu dersin amaci, öğrencilere geleceğin ekonomisini ve güven mekanizmasını oluşturacak Blok zincir teknolojisinin tarihçesi, altyapısı, teknolojik gelişimi ve bu teknolojinin kullanıldığı akıllı kontrat sistemleri ile dijital para uygulamaları, Kriptoloji ve Hashing mekanizmaları, Dijital Para ve Dijital Ekonomi kavramları, Merkeziyetiz güven ve takas sistemleri vb konular hakkinda bilgi vermekdir.

YBS320 Bulut Teknolojisi ve Bilgi Guvenliği (3+0+0), AKTS-5

Bu dersin amacı, bulut bilişim teknolojilerinin temellerini iş ve teknoloji perspektifleri çerçevesinde anlatmak, bir bulut bilişim ortamının kurulması için gerekli olan konsept ve bileşenlerini bulut bilişim güvenlik mekanizmalarıyla birlikte tanıtmaktadır.

YBS420 Sağlık Bilgi Sistemleri (3+0+0), AKTS-5

Bu dersin amacı, sağlık bilgi teknolojileri ve konsepti hakkinda temel bir bilgi vererek, günümüzde oldukça önemli olan ve yaygın bir şekilde kullanılan; sağlik veri analizi, elektronik sağlık kayıtları, sağlık bilgi değişimi, sağlık bilgi gizliliği ve güvenliği, teletıp, tüketici sağlık ve mobil sağlık sistemleri, nüfus sağlık yönetimi gibi konuların detaylı incelenmesidir.

YBS429 Karar Analizi (3+0+0), AKTS-5

Bu dersin amacı öğrencilere belirsizlik, risk, belirlilik ve çok ölçütlülük ortamlarında karar verme durumlarında karşılaşılan problemlerin modellenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve analizi hakkında giriş niteliğinde bilgiler vermektir. Öğrencilere karmaşık gerçek problemlerin analizi ve çözümünde karar kuramının uygulanabilmesi için problem modellenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve analizi için gereken bilgi, yöntem ve kuramları aktarmaktır. Bu sayede öğrenciler; Karmaşık karar problemlerine istatistik modellerin uygulanması, Eleştirel düşünme, modelleme ve karar vermede rasyonel akıl yürütme, Karar probleminin analizi ve yapılandırılması, Gerçek dünyanın karmaşık karar problemlerine çözüm bulmak için kullandığımız bilimsel kuramların (olasılık kuramı, vb.) limitlerini anlamak gibi konularda bilgi sahibi olacaktir.

YBS322 Girişimcilik (3+0+0), AKTS-5

Girişimcilikte temel kavramlar, iş fırsatlarını görme, fikir geliştirme, yapılabilirlik analizi, iş modelleri, müşteriler, değer önerileri, gelir kaynakları, rekabet ve müşteri analizi, girişimin finansal yapısının belirlenmesi ve yönetimi, finansal kaynaklara erişim ve sürdürülebilirlik.

YBS323 İnsan Bilgisayar Etkileşimi (3+0+0), AKTS-5

İnsan bilgisayar iletişiminin prensipleri ve özellikleri: direkt manipülasyon, kullanılabilirlik, tasarım prensipleri ve sezgisel yöntemler; kullanıcı-merkezli sistemler kurmanın teknikleri: ihtiyaç belirleme, prototipler, değerlendirme; insan-bilgisayar etkileşiminde en son arge trendleri: arttırılmış gerçeklik, giyilebilir cihazlar, robot teknolojisi.

YBS329 Müşteri İlişkileri Yönetimi (3+0+0), AKTS-5

Modern dijital müşteri ilişkileri yönetiminin tasarlanması ve uygulanması, CRM programlarının uygulanması ve müşteri ve iş sahipleri üzerindeki etkileri, müşteri içgörüsü anlama, sosyal medya ve web tarama araştırmaları, segmentasyon, müşteri veritabanı tasarımı, promosyon için medya seçimi, kampanya faaliyetleri, satış gücü otomasyonu, ROI ölçümü, örnek CRM uygulamaları, örnek olay projesi.

YBS325 Bilişim Sektöründe Sosyal ve Etik Konular (3+0+0), AKTS-5

Etik kavramı, teknoloji kavramı, bilgi gizliliği ve izleme, dijital fikri mülkiyet, hacker ahlakı, ifade özgürlüğü, ağ tarafsızlığı, bilişimde mesleki ahlak ilkeleri, bilgi gizliliği ve güvenliğinde temel haklar, sansürcülük ve bilgisayar suçları.

YBS422 Üretim ve Operasyon Yönetimi (3+0+0), AKTS-5

İş süreçleri, MRP, tesis planlama ve yerleşimi, envanter yönetimi, kapasite planlama, çizelgeleme, kalite kontrol, JIT üretim sistemi, birleşik üretim planlama, tahmin yöntemleri, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik.

YBS330 Web ve Sosyal Medya Analizi (3+0+0), AKTS-5

Sosyal Medya Kavramı, Sosyal Medyada Veriler, Sosyal Medyada Verilerin Anlamlandırılması, Sosyal Medyada Temel Analitik İşlemler, Sosyal Medya Verilerinde Veri Madenciliği Kullanımı, Sosyal Medya Verilerinde Yapay Zeka Kullanımı, Sosyal Medya Verilerinin Değerlendirilmesi, Sosyal Medya Verilerinin Düzenlenmesi, Sosyal Medya Verilerinin Kullanımı, Sosyal Medya Üzerinden Bulguların Etkileri.

YBS423 Bilgisayar Ağları (3+0+0), AKTS-5

Bilgisayar ağlarına giriş. OSI modeli. LAN protokolleri, IEEE 802.2 ve Ethernet. Veri bağı katmanı, hata bulma ve düzeltme protokolleri. Ağ katmanı ve ulaşım katmanı. İnternet, İnternetin yapısı ve İnternet araçları. Ağ planlama, Ethernet ve alternatifleri. WAN protokolleri.

YBS321 Stratejik Yönetim (3+0+0), AKTS-5

Stratejik Yönetim'e genel bakış, bir işletme durumunu analiz etme için araçlar ve yöntemler, bir şirketin güç ve zayıf yönlerini analiz etme, bir strateji oluşturma, bir stratejiyi uygulama, bir stratejiyi değerlendirme, şirket etiği ve küresel şirketler için strateji değerlendirme.

YBS328 Örgütsel Davranış (3+0+0), AKTS-5

Dersin amacı çalışanların örgüt içindeki davranışları hakkında temel bilgileri aktarmak, çalışanların yönetiminin örgütsel başarı ve verimliliği nasıl etkilediğini incelemektir. Ders, örgütlerde davranışın önemi, psikolojinin yönetimdeki yeri ve önemi;iş tatmini; motivasyon yükseltici önlemler; örgütsel davranışlar; grup, lider oluşumu; örgütlerde psikolojik şikayetler; iş ortamının fiziksel sorunları; bireyler arası ilişkiler ve haberleşme, liderlik gibi konuları içermektedir.

YBS430 Büyük Veri (3+0+0), AKTS-5

Endüstri 4.0, Yapay Zeka ve Blok Zincir kavramlarına giriş. Endüstri 4.0 bağlamında teknolojik gelişmelerin analizi. Endüstri 4.0, Yapay Zeka ve Blok Zincir sistemleri alanındaki çağdaş gelişmelerin devlet, kamu ekonomi politikaları ve piyasa ekonomisi üzerindeki etkilerinin analizi. Bu ders, Endüstri 4.0, Yapay Zeka ve Blok Zincir sistemleri konularına geniş bir alandaki uygun uygulama örnekleri ile analitik bir giriş yapmayı amaçlamaktadır.

YBS426 Mobil Uygulama Geliştirme (2+0+2), AKTS-5

Bu dersin amacı, öğrencilere Android işletim sistemi, Java, XML, Uygulama bileşenleri, Kullanıcı arayüzü, SQLite veritabanı kullanarak mobil cihazlar için uygulama geliştirme yollarını öğretmeği hedeflemektedir. Öğrenciler ayrıca sensorlar, Harita ve GPS kullanımları konusunda da bilgilendirileceklerdir.

YBS427 Uygulamalı Makine Öğrenme (1+0+3), AKTS-5

Bu ders, yoğun uygulama odaklı, gerçek dünya senaryosuna dayalı makine öğrenmesine bir giriş sağlar. Ele alınacak konular: (i) Denetimli öğrenme (Regresyon: GLM, Ridge, Lasso, ElasticNet; Sınıflandırma: KNN, Bayes, Lojistik Regresyon, Karar Ağaçları, Rastgele Orman, SVM, Çekirdek ve Sinir Ağları), (ii) Denetimsiz öğrenme (Kümeleme: K-Means, Hiearchical clustring; Birliktelik Kuralları: Apriori; Boyut Azaltma: PCA ve Derin Öğrenme), (iii) Model değerlendirmesi (yanlılık/ varyans teorisi; değerlendirme ölçütleri). Dersin amacı Makine Öğrenmesi konularına ait teorik konuların farklı alanlarda uygulama örnekleri ile birlikte öğretilmesidir.

Not :

  • Bölümden mezun olmak için 60 iş gününü kapsayan zorunlu yaz stajını tamamlamak gerekmektedir.
  • Ön koşulu olan derslerin, öncesinde ilgili ön koşul derslerin alınması ve başarılı olunması gerekmektedir.